Rusza remont ul. Gazomskiej. Będą utrudnienia w ruchu!

24.01.2020

Rusza remont ul. Gazomskiej. Będą utrudnienia w ruchu!

Uwaga! Informujemy, że w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie" na ul. Gazomskiej od dnia 22.01.2020r. do dnia 31.08.2021r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Czytaj więcej...

Wspólnie z Grabicą wyremontujemy remontujemy drogę

24.01.2020

Wspólnie z gminą Grabica wyremontujemy drogę

Budowa autostrady A1 to ciągłe utrudnienia na drogach, dlatego aby usprawnić ruch lokalny gminy Moszczenia i Grabica łączą siły i wspólnie wyremontują drogę łączącą Wolę Bykowską z miejscowością Daszówka, Bąkowiec.  - Wspólnie z wójtem Grabicy Krzysztofem Kulińskim omówiliśmy zakres niezbędnych prac na spotkaniu roboczym przedstawicieli obu samorządów. Ustaliliśmy, że planowany remontu obejmie około 400 m drogi na terenie gminy Grabica i 950 m w naszej gminie - mówi wójt Marceli Piekarek. Remont drogi ma polepszyć dojazd mieszkańców do pobliskiego Piotrkowa.(foto UG Grabica)

Czytaj więcej...

25 stycznia 2020 r.  w Moszczenicy wystąpi ARKA NOEGO!

20.01.2020

Taki mały, taki duży może świętym być!

25 stycznia 2020 r.  w Moszczenicy wystąpi ARKA NOEGO! Zespół  powstał w 1999r., gdy z oka­zji piel­grzymki Ojca Świę­tego Jana Pawła II na zamó­wie­nie TVP1 powstał tele­dysk do pio­senki „Tato”. Utwór stał się wiel­kim prze­bo­jem, a twórcy pro­gramu “Ziarno” zasu­ge­ro­wali nagra­nie kolejnych. Nastąpiło olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie pio­sen­kami i tele­dy­skami, które były emi­to­wane co tydzień w pro­gra­mie. Wkrótce powstała pierw­sza płyta „A GU GU”. Pio­senki z płyty „A GU GU”, tak jak i z następ­nych płyt, mówią w nie­zwy­kle pro­sty i przy­ja­zny spo­sób o rze­czach naj­waż­niej­szych dla czło­wieka, rodziny, dla „małych i dużych”. Arkę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich — gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (KNŻ, 2Tm2,3, Luxtorpeda daw­niej Acid Drin­kers, Turbo). W zespole gra 8 muzy­ków (Arka gra tylko na żywo!! ) oraz 12 do 15 dzieci - głów­nie dzieci człon­ków zespołu 2Tm2,3 i ich przy­ja­ciele. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie — nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób. Zapraszamy 25 stycznia 2020r. do  hali sportowej w Moszczenicy. Jako suport wystąpi "Schola Hosanna" pod kier. Roberta Bykowskiego. Początek koncertu o godz. 18:00. Cena biletu 20 zł. Dzieci i młodzież z terenu gminy Moszczenica - wstęp wolny - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

Czytaj więcej...

Sprawdź czy wpłacasz opłaty za odbiór śmieci na dobre konto!

17.01.2020

Sprawdź czy wpłacasz opłaty za odbiór śmieci na dobre konto!

Uwaga! Przypominamy o zmianie numeru rachunku bankowego dla opłat za śmieci! We wrześniu uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej 20 8973 0003 0070 0700 0707 0196

Czytaj więcej...

Rekordowa dotacja dla gminy!

16.01.2020

Rekordowa dotacja dla gminy na rozbudowę kanalizacji sanitarnej!

Gmina Moszczenica otrzyma 15 milionów 700 tysięcy złotych na rozbudowę sieci kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków. Zarząd województwa łódzkiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania z funduszy unijnych na najbardziej oczekiwaną inwestycję infrastrukturalną na naszym terenie. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu trzech lat. To największy projekt i najwyższa kwota pozyskanych jednorazowo środków zewnętrznych w historii gminy. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 15 stycznia 2020 r w Łodzi. Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ziemba, gminę Moszczenica wójt Marceli Piekarek i skarbnik Anna Kaźmierczak. - Gmina Moszczenica w powiecie piotrkowskim zyska nowe możliwości inwestycji, inwestycji w infrastrukturę bardzo ważną, bo przekładającą się na jakość życia mieszkańców. Dziś wszyscy chcemy być ekologiczni, ale byśmy mogli być właśnie takimi musimy mieć odpowiednie warunki. – powiedział wicemarszałek Zbigniew Ziemba.- Bardzo się cieszę, bo to ważny dzień dla naszej gminy. Dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do podpisania tej umowy, a w szczególności całemu Zarządowi Województwa Łódzkiego - podkreślał wójt Marceli Piekarek. Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6,21 kilometra i zostanie przeprowadzona na terenie następujących miejscowości: Moszczenica, Powęziny, Gościmowice Drugie, Gazomia Stara, Kiełczówka, Baby, Gajkowice, Wola Moszczenicka. W ramach projektu przebudowana zostanie także oczyszczalnia ścieków i rozbudowana będzie stacja uzdatniania wody w Moszczenicy.(mp/Urząd Marszałkowski)zdjęcia: Adam Staśkiewicz

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”

17.01.2020

Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”

Ogólnopolski Konkurs Grantowy został ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży do organizacji pozarządowych i instytucji działających w miejscowościach do 20 000 mieszkańców . W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się: •organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), •domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse. Do kogo skierowany jest projekt? Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Dzięki realizacji projektu młodzi ludzie poznają lokalne środowisko, mają okazję współpracować z instytucjami samorządowymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt w wymiarze lokalnym pozwala młodzieży osiągnąć swój ważny i widoczny dla innych sukces, z drugiej strony – współpraca różnych partnerów cementuje lokalną społeczność. Projekty Programu Równać Szanse wyzwalają wśród młodzieży poczucie dumy i pozwalają silniej przywiązać się do miejsca, z którego pochodzą. Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków. Bezpośrednie linki: https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etapW przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (22) 826 10 16.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

17.01.2020

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” - podsumowanie

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ma na celu działania polegające na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” na dzień 01.01.2020r. zawarło: 110 umów z grantobiorcami  w ramach projektów grantowych na łączną kwotę                         2 221 322,00 zł.Ponadto:21 beneficjentów otrzymało pomoc finansową w ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/placów zabaw  na łączną kwotę 2 892 110,00 zł 36 beneficjentów otrzymało pomoc finansową z zakresu podejmowania działalności gospodarczej/rozwijania działalności gospodarczej na kwotę 5 605 222,00 zł. PODSUMOWANIE:  ZAKRES OPERACJI ILOŚĆ WYBRANYCH OPERACJI WYKORZYSTANA KWOTA Projekty Grantowe „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” 64 1 139 770,00 zł „Budowa/przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” 10 272 220,00 zł „Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” 7 255 116,00 zł „Działania służące promocji obszaru” 6 108 433,00 zł „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” 7 78 144,00 zł ,,Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru". 3 75 500,00 zł ,,Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu" 13 292 139,00 zł Operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej 21 2 892 110,00 zł   Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej 36 5 606 222,00 zł RAZEM: 167 10 718 654,00 zł   LGD „BUD-UJ RAZEM” przeprowadziło do chwili obecnej łącznie 26 naborów wniosków o przyznanie pomocy. Z indywidualnego doradztwa w Biurze Stowarzyszenia skorzystało 392 podmiotów, z czego 167 zawarło umowy o przyznanie pomocy.   Obecnie Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” prowadzi nabory na przedsięwzięcia:  „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” (organizacja warsztatów, spotkań tematycznych i wyjazdów studyjnych).  „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”                           (organizacja festynów, pikników, imprez promujących obszar LGD).   Więcej informacji o projektach zrealizowanych przez Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM" znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.buduj.eu w zakładce "projekty zrealizowane".  

Czytaj więcej...

Tak graliśmy dla WOŚP!

14.01.2020

Tak graliśmy dla WOŚP!

Podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztab w Moszczenicy zebrał 32 tysiące 20 złotych i 71 groszy (w tym 7 tysięcy 583 zł 46 groszy zebrano w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej). - Choć nie udało nam się pobić ubiegłorocznego wyniku to i tak kwota jest imponująca – mówi Michał Karbowiak szef moszczenickiego sztabu WOŚP. – Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten finał – wolontariuszom, darczyńcom i mieszkańcom, którzy po raz kolejny pokazali swoje serca. Pieniądze zbierano do puszek i podczas finałowego koncertu w Gminnym Ośrodku Kultury. Na rzecz Orkiestry zlicytowano m.in. szalik Włókniarza Moszczenica, koszulki klubów MKS Piotrcovia i MKS Piotrcovianin, vouchery do pizzerii, myjni samochodowej, sesję fotograficzną, skrzynkę z narzędziami bon zakupowy do marketu, gadżety z logo 28 finału WOŚP, olbrzymiego misia maskotkę, książki i wiele innych rzeczy. Licytacje, w których brali udział mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy i samorządowcy przeplatane były występami piotrkowskiej szkoły tańca JAST. Niektóre osoby wrzucały do puszki wielokrotnie - m.in. dyr. GOKiS Jerzy Korytkowski, który licytował w swoim imieniu i w imieniu wójta Marcelego Piekarka. Finał zakończył się koncertem Kapeli Spod Dębu. Również Koła Gospodyń z Moszczenicy dołożyły swoją cegiełkę - podczas kiermaszu ciast zabrały ponad 2610,69 zł, bijąc swój ubiegłoroczny rekord. Tradycyjnie WOŚP wsparły trzy szkoły z terenu gminy, które zorganizowały przed niedzielnym finałem zbiórki i kiermasze. Szkoła Podstawowa w Gazomi przekazała do puszki kwotę 3010 zł, Szkoła Podstawowa w Moszczenicy - 2700 zł i 20 eurocentów oraz Szkoła Podstawowa w Srocku 353 zł i 33 grosze.

Czytaj więcej...

XXI sesja Rady Gminy

08.01.2020

XXI sesja Rady Gminy Moszczenica

9 stycznia 2020 roku  po raz kolejny obradować będą radni. Podczas sesji nadzwyczajnej omawiane będą sprawy związane z budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową 2020 - 2030.Szczegółowy porządek obrad TUTAJ

Czytaj więcej...

Bądź bezpieczny w czasie ferii

08.01.2020

Bądź bezpieczny w czasie ferii

W tym sezonie ferie zimowe w województwie łódzkim potrwają od 13 do 26 stycznia 2020 r. Zimowa pora to wspaniała okazja do spędzania wolnego czasu poza domem, jak również na terenach oddalonych od miejsca zamieszkania. Wypoczywając aktywnie w czasie ferii zimowych dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób, należy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz stosować zasady podstawowe bezpieczeństwa.  Należy pamiętać o bezpiecznych i rozsądnych formach zabawy w miejscach, które znajdują się z dala od ulic, skrzyżowań, mostów i torów kolejowych.  Należy informować rodziców, gdzie spędzony będzie wolny czas, a powrót planować o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku.  Oprócz ciepłych ubrań ważne jest noszenie elementów odblaskowych.  Ostrożnie na drodze! W warunkach zimowych droga hamowania jest znacznie dłuższa, a widoczność ograniczona. Pamiętać należy, że zaczepianie deskorolek, sanek, łyżew lub nart do pojazdów mechanicznych, takich jak motocykl czy samochód jest niebezpieczne.  Stanowczo należy omijać zamarznięte rzeki, jeziora, kanały i stawy! Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod ciężarem. Najlepiej korzystać ze specjalnie przygotowanych lodowisk.  Masywne sople lodu zwisające z balkonów i gzymsów. W takim miejscu lepiej zrezygnować z przebywania czy zabawy i powiadomić o sytuacji osoby dorosłe lub straż pożarną, które usuną niebezpieczeństwo. Wszelkie ważne informacje dotyczące form zorganizowanego wypoczynku, a także porady dla rodziców i opiekunów są dostępne na następujących stronach internetowych:  Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl,  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pod adresem: www.pis.lodz.pl. W ramach akcji Bezpieczny Autokar Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi przeprowadzane będą wzmożone kontrole przewozu osób odbywające się na głównych szlakach drogowych w województwie łódzkim. W Łodzi wyznaczone zostały punkty kontroli pojazdów. Kontrole autokaru można zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem pod numer telefonu: 42 639 80 68 oraz na adres e-mail: sekretariat @witd.lodz.pl. Ponadto na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zamieszczony został wykaz punktów kontroli autokarów przewożących dzieci na terenie województwa łódzkiego http://www.lodzka.policja.gov.pl/el1/aktualnosci/3707,AKTUALNY-WYKAZ-STATYCZNYCH-PUNKTY-KONTROLI-AUTOKAROW.htmlIstnieje również możliwość sprawdzenia szczegółowych danych autokaru na stronie internetowej po adresem www.bezpiecznyautobus.gov.pl.Więcej o bezpiecznych feriach na https://lodzkie.eu/page/file.php?id=5013

Czytaj więcej...

Moszczenica zagra po raz kolejny dla WOŚP

08.01.2020

Moszczenica zagra po raz kolejny dla WOŚP

Kilkunastu wolontariuszy już od wczesnych godzin porannych wyruszy na ulice gminy Moszczenica i będzie kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   Na finał moszczenicki sztab WOŚP zaprasza na koncert do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Podczas kilkugodzinnej imprezy zaśpiewa i zagra Kapela spod Dębu, a do tańca porywać nas będą tancerze ze szkoła tańca JAST. W przerwach podczas występów zaplanowano liczne licytacje. - Wylicytować będzie można kilka ciekawych fantów (m.in. skrzynka narzędziowa, kosz słodycz, vouchery do Pizzeri Rocco, szalik GLKS Włókniarz Moszczenica czy koszulkę od MKS Piotrcovia Piotrków – wylicza Włodzimierz Kaźmierczak z GOKiS, członek sztabu.   Do akcji tradycyjnie przyłączą się Koła Gospodyń. - Panie przygotują słodkie wypieki, które będzie można spróbować za symboliczny „grosik” do puszki – dodaje W. Kaźmierczak. Przypominamy, że wolontariusze będą wyposażeni w specjalne identyfikatory i charakterystyczne puszki. Pieniądze będą zbierane na zakup najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Początek koncertu o godz. 17:00. Zapraszamy!  

Czytaj więcej...

Ankieta dla mieszkańców z obszaru LGD

08.01.2020

Ankieta dla mieszkańców z obszaru LGD BUD-UJ RAZEM

Stowarzyszenie  LGD "BUD-UJ RAZEM zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępnione w postaci zbiorowej i wykorzystane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD ,,BUD-UJ RAZEM" i wdrażania LSR. Link do ankiety znajduje się poniżej: https://docs.google.com/forms/d/1n5V6xoO-p865MnmO_Ufg0jBJ7ych5qjMUfN2IZDhJ4E

Czytaj więcej...

Uwaga! Pięć wiaduktów na A1 zostanie zamkniętych

03.01.2020

Uwaga! Pięć wiaduktów na A1 zostanie zamkniętych

Zgodnie z przekazaną wiadomością przez firmę Budimex, wykonawcę projektu i budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn do węzła Bełchatów , informujemy, od czwartku 09.01.2020 r. (godz. 12.00) planowane są:- zamknięcie przejazdu obiektem WD-286 (A1 km 340+183) prowadzącym drogę nad autostradą relacji Imielnia – Sierosław, - zamknięcie przejazdu obiektem WD-287 (A1 km 341+979) prowadzącym drogę nad autostradą relacji Papieże - Doły Brzeskie, - zamknięcie przejazdu obiektem WD-288 (A1 km 342+809) prowadzącym drogę nad autostradą relacji Papieże – Karlin (Brzoza) - zamknięcie przejazdu obiektem WD-290 (A1 km 345+385) prowadzącym drogę nad autostradą relacji Żychlin – Wola Bykowska, - zamknięcie przejazdu obiektem WD-291 (A1 km 346+829) prowadzącym drogę nad autostradą relacji Polesie – Bąkowiec. Zarówno ruch pojazdów, jak i pieszy po zamknięciu wiaduktów nie będzie możliwy. Wykonawca budowy przypomina, że dostępne są następujące przejazdy przez autostradę A1: - przejazd pod obiektem WA-284 – relacji Mąkoszyn – Dąbrówka, - przejazd pod obiektem WA-289 (z ograniczeniem wysokości pojazdu do 3,10 m) – relacji Kamocin – Brzoza, - przejazd na wysokości ul. Twardosławickiej (Piotrków Trybunalski) – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, - przejazd objazdem wokół Węzła Piotrków Trybunalski Południe (węzeł bełchatowski).

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

03.01.2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCACH STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2020   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia 17.01.2020, 14.02.2020, 13.03.2020, 10.04.2020, 08.05.2020, 05.06.2020, 03.07.2020, 31.07.2020, 28.08.2020, 25.09.2020, 23.10.2020, 20.11.2020, 18.12.2020 08.05.2020, 20.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice 20.01.2020, 17.02.2020, 16.03.2020, 16.04.2020, 11.05.2020, 08.06.2020, 06.07.2020, 03.08.2020, 31.08.2020, 28.09.2020, 26.10.2020, 23.11.2020, 21.12.2020 11.05.2020, 23.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Gajkowice, Raków, Raków Duży 21.01.2020, 18.02.2020, 17.03.2020, 14.04.2020, 12.05.2020, 09.06.2020, 07.07.2020, 04.08.2020, 01.09.2020, 29.09.2020, 27.10.2020, 24.11.2020, 22.12.2020 12.05.2020, 24.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa 22.01.2020, 19.02.2020, 18.03.2020, 15.04.2020, 13.05.2020, 10.06.2020, 08.07.2020, 05.08.2020, 02.09.2020, 30.09.2020, 28.10.2020, 25.11.2020, 23.12.2020 26.05.2020, 19.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Rękoraj, Kosów, Sierosław 09.01.2020, 06.02.2020, 05.03.2020, 02.04.2020, 30.04.2020, 28.05.2020, 25.06.2020, 23.07.2020, 20.08.2020, 17.09.2020, 15.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020 19.05.2020, 10.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE     Dąbrówka,  Podolin, Srock 23.01.2020, 20.02.2020, 19.03.2020, 16.04.2020, 14.05.2020, 05.06.2020, 09.07.2020, 06.08.2020, 03.09.2020, 01.10.2020, 29.10.2020, 26.11.2020, 24.12.2020 14.05.2020, 26.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Baby, Kiełczówka, Pomyków 24.01.2020, 21.02.2020, 20.03.2020, 17.04.2020, 15.05.2020, 12.06.2020, 10.07.2020, 07.08.2020, 04.09.2020, 02.10.2020, 30.10.2020, 27.11.2020, 18.12.2020 25.05.2020, 13.10.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona 03.01.2020, 31.01.2020, 28.02.2020, 27.03.2020, 24.04.2020, 22.05.2020, 19.06.2020, 17.07.2020, 14.08.2020, 11.09.2020, 09.10.2020, 06.11.2020, 04.12.2020 20.05.2020, 06.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa 10.01.2020, 07.02.2020, 06.03.2020, 03.04.2020, 05.05.2020, 29.05.2020, 26.06.2020, 24.07.2020, 21.08.2020, 18.09.2020, 16.10.2020, 13.11.2020, 11.12.2020 29.05.2020, 13.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE     Miejsca trudno dostępne 08.01.2020, 05.02.2020, 04.03.2020, 01.04.2020, 29.04.2020, 27.05.2020, 24.06.2020, 22.07.2020, 19.08.2020, 16.09.2020, 14.10.2020, 10.11.2020, 09.12.2020 – Jarosty ul. Łąkowa 15,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99, Srock od ul. Podolskiej (2 adresy) 24.06.2020, 10.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Czytaj więcej...

Ferie z GOKiSem. Ruszyły zapisy!

30.12.2019

Ferie z GOKiSem. Ruszyły zapisy!

Od 13 stycznia 2020 r. uczniowie z województwa łódzkiego rozpoczną ferie zimowe. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci z gminy Moszczenica do aktywnego spędzania wolnego czasu. Będą wycieczki w ciekawe miejsca, dmuchany plac zabaw w hali sportowej, wspólne pieczenie pizzy i turniej szachowy na zakończenie ferii. Szczegółowy harmonogram wycieczek oraz pozostałych zimowych atrakcji na plakatach i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Zapisów należy dokonywać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy. Serdecznie zapraszamy !

Czytaj więcej...

Wspólna Wieczerza Wigilijna 2019

23.12.2019

Wspólna Wieczerza Wigilijna 2019

Już po raz dziewiąty Gmina Moszczenica wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Moszczenicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Moszczenicy, Stowarzyszeniem Moszczenica Naszą Gminą, Ochotniczą Strażą Pożarną w Moszczenicy, Kołem Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy, Parafią pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie zorganizowani wieczerzę wigilijna dla mieszkańców gminy Moszczenica. Tradycyjnie wieczerza zaczęła się od wspólnej modlitwy, składania sobie życzeń i wspólnego śpiewania kolęd.(mat./zdjęcia GOKiS)

Czytaj więcej...

Gwiazdka dla Szansy

23.12.2019

Gwiazdka dla Szansy

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i czym dzieli się innymi. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie pomocną dłoń. - Kiedy dostaliśmy zaproszenie od starosty Piotra Wojtysiaka, by uczestniczyć w koncercie charytatywnym na rzecz Centrum Edukacyjno-rehabilitacyjnego w Piotrkowie Tryb. Szansa, poprzez wystawienie swojego stoiska Bożonarodzeniowego, ani przez moment nie był zawahania - opowiada Halina Derach przewodnicząca GZ KGW w Moszczenicy. - Zaczęliśmy już podczas naszej wigilii, gdzie panie z KGW Pomyków, Białkowice, Gajkowice, Podolin, Srock, Gościmowice Piersze, Raków i Baby wystawiły swoje stroiki i bombki do licytacji. Stroiki zakupili wówczas wójt Marceli Piekarek, radni Rady Gminy Wojciech Jarzębowski i Waldemar Banaszczyk, członkowie Kapeli Podwórkowej, ksiądz proboszcz z Karlina oraz koleżanki z KGW.Koncert charytatywny "Gwiazdka dla Szansy" poprzedzony został kiermaszem świątecznym, na którym można było nabyć za datek do puszki m.in. pyszne ciasta i pierogi. Nasze stoisko Kół Gospodyń Wiejskich reprezentowały: Halina Derach, Danuta Dziadczyk, Maria Olejnik, Halina Justyna Henryka Macherowska, Zofia Bogdan, Barbara Nadajczyk.- Po koncercie uroczyście wszystkie zebrane środki przekazaliśmy dyrektor Centrum Edukacyjno-rehabilitacyjnego Szansa Hannie Gural. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć choć trochę tę cenną inicjatywę. Wiemy, że w naszej gminie jest dużo dzieci, które korzystają z tego Centrum. Wszystkim ofiarodawcom za chęć niesienia pomocy innym z całego serca dziękujemy - podsumowuje Halina Derach.

Czytaj więcej...

Jasełka w SP Jarosty

23.12.2019

Jasełka w SP Jarosty

W Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach odbyło się tradycyjne spotkanie przedświąteczne. Tym razem motywem przewodnim jasełek były słowa Matki Teresy z Kalkuty  ,,Zawsze ilekroć się uśmiechniesz do swojego brata, wyciągniesz do niego rękę - jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności – jest Boże Narodzenie”.W spotkaniu oprócz społeczności szkolnej i Rady Rodziców uczestniczyli także rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście.

Czytaj więcej...

Wigilia KGW

17.12.2019

Wigilia Kół Gospodyń Wiejskich

Przy wigilijnym stole spotkały się przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających w gminie Moszczenica. W wyjątkowej atmosferze składano sobie życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowie. Halina Derach, prezes gminnego KGW nie ukrywała jednak, że ten rok był trudny dla KGW.- Przeprowadzenie naszych organizacji przez zmiany prawne wymagało dużo wysiłku, ale udało się i to jest najważniejsze. Życzę Wam wszystkim zdrowia, szcześcia oraz dalszej satysfakcji i radości z pracy na rzecz naszej społeczności – mówiła H.Derach. Życzenia świąteczne wszystkim paniom złożyli również wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek, radny Wojciech Jarzębowski oraz Wiesława Olejnik, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piotrkowa. Spotkanie miało także akcent charytatywny. Panie z KGW przygotowały stroiki i ozdoby na świąteczne stoły, które zostaną zlicytowane podczas uroczystego koncertu na rzecz Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego Szansa w Piotrkowie.

Czytaj więcej...

Sprawdzali swoją wiedzę o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki

19.12.2019

Sprawdzali swoją wiedzę o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki

Rok 2019 uchwałą Senatu RP ogłoszony został m.in. Rokiem Stanisława Moniuszki (1819-1872). Z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora w Szkole Podstawowej imienia Margarethy Kamprad w Jarostach i  w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się konkursy poświęcone życiu i twórczości tego znakomitego kompozytora.- Stanisław Moniuszko to jeden z najważniejszych polskich kompozytorów, twórca polskiej opery narodowej. Znajomość jego dokonań i twórczości w polskim społeczeństwie jest ciągle jeszcze zbyt nikła. Mam nadzieję, że ten konkurs choć trochę ten stan rzeczy zmieni, bowiem uczestnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością zarówno życiorysu kompozytora, jak i jego dzieł, które m.in. rozpoznawali wysłuchując nagrań - mówi Maria Bylinka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, pomysłodawca i organizator konkursu. Wyniki konkursu - SP Jarosty: I miejsce Karol Midera kl.VIb II miejsce Patrycja Dajcz kl.VII III miejsce Mateusz Wężyk kl.VIa Wyniki konkursu - SP Baby: I miejsce Karol Kopeć kl.VIII II miejsce Zuzanna Pabiniak kl.VI Amelia Sałata kl.Vb Hanna Ignatowicz kl.Vb III miejsce Wiktoria Nowak kl.VII

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

12.11.2018

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

Zapraszamy na ciekawe BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie. Szczegółowe informacje o projekcie oraz o terminach szkoleń można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Moszczenicy pod nr tel. 44 6169625 wew. 111 i 127. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod wyżej wskazanym nr telefonu bądź samodzielnie logując się na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/ Nie czekaj! Weź udział w wybranym przez siebie szkoleniu. Gmina Moszczenica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31 lipca 2019 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 149 514,00 zł i stanowi 100% wartości projektu. Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń. W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych: Działam w sieciach społecznościowychKultura w sieciMój biznes w sieciMoje finanse i transakcje w sieciRodzic w internecieRolnik w sieciTworzę własną stronę internetową Szczegółowe informacje o projekcie: szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Moszczenica, którzy ukończyli 25 rok życia, w szkoleniach weźmie udział 267 osób, szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez gminę (12 komputerów zakupionych w ramach projektu), jedno szkolenie obejmie 12 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni (po 6 godzin), szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Moszczenica (Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, GOKiS w Moszczenicy, UG w Moszczenicy), uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering, okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Czytaj więcej...
Wyniki wyborów samorządowych

23.10.2018

Wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Moszczenica. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,73%.Wyniki wyborów na Wójta:Marceli Piekarek - 62,85% (3522) Iwona Pietrzkowska - 29,72% (1667) Paweł Wychowałek - 7,44% (417) Skład nowej Rady Gminy: Okręg nr 1 Małgorzata Domańska (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 2 Zdzisław Sitek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 3 Michał Lewicki (KWW Wspólnie dla Gminy Moszczenica) Okręg nr 4 Marianna Zielonka (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 5 Bartłomiej Masiarek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 6 Jacek Kozakowski (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 7 Małgorzata Śmiechowicz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 8 Henryk Jończyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 9 Tadeusz Kowara (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 10 Mieczysław Wieczorek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 11 Daniel Cichosz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 12 Wojciech Jarzębowski (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 13 Janusz Banaszczyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 14 Mariusz Pomazany (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 15 Waldemar Banaszczyk (KWW Marcelego Piekarka)Szczegółowe wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka