treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica

21.02.2020

Projekt planu miejscowego wyłożony do publicznego wglądu

Publikujemy treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica. OGŁOSZENIE(OBWIESZCZENIE) o  wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica  Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r.  poz. 1945, ze zmianami) oraz  art. 39, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami) a także uchwały Nr LI/438/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 r.,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica, wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko. Projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica, w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, Referat Inwestycji i Rozwoju w godzinach pracy urzędu oraz zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica: http://www.moszczenica.pl Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. o godz. 1200  w siedzibie Urzędu Gminy  w  Moszczenicy,  ul. Kosowska 1  – sala USC Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu  planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Moszczenica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2020 r. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Moszczenica informuje o możliwości składania uwag  i wniosków. Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta  Gminy Moszczenica w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy ug@moszczenica.eu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   16 kwietnia 2020 r. Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1pkt. 2, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.   Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Moszczenica.                                                                                                   

Czytaj więcej...

Konkurs recytatorski

19.02.2020

Konkurs recytatorski

Już po raz siódmy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach został zorganizowany Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas  I - III. Pomysłodawcami i organizatorkami tego konkursu były nauczycielki Teresa Włodarczyk, Adamina Marek-Kot i Renata Szklarek. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Do konkursu zgłosiło się 25 uczestników ze szkół Gminy Moszczenica. Jak co roku patronat objął i nagrody ufundował pan wójt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek. Uczestników zmagań recytatorskich, opiekunów, jury i publiczność powitała Maria Bylinka dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Dodała otuchy występującym, mówiąc, że już są wygrani, gdyż reprezentują swoje szkoły. Dla wszystkich uczestników i opiekunów zorganizowany został poczęstunek. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Jury w składzie:  Elżbieta Góra - instruktor zespołów artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy,  Jerzy Korytkowski - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy oraz Maria Bylinka dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przyznało dziesięć nagród dla uczniów ze szkół w: Jarostach, Moszczenicy, Gazomi, Srocku i Babach. W imieniu wójta Marcelego Piekarka, nagrody wręczała Katarzyna Kaźmierczak – inspektor ds. oświaty. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy pamiątkowe długopisy i dyplomy, a nauczyciele dyplomy z podziękowaniem za pracę włożoną w przygotowanie swych podopiecznych. LISTA LAUREATÓW Miron Słowianek - SP w Moszczenicy Aleksandra Maciejek - SP w Srocku Adam Piątek - SP w Babach Kalina Jędrzejczyk – SP w Babach Julia Stasiołek – SP w Moszczenicy Anastazja Nowicz – SP w Jarostach Franciszek Masiarek – SP w Jarostach Julia Łaska – SP w Gazomi Blanka Nieśmiałek – SP w Srocku Nadia Dudkiewicz – SP w Srocku

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

17.02.2020

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska informuje, że XIII sesja Rady Gminy odbędzie się dnia 20 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie 11. 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Szczegółowy program sesji dostępny TUTAJ.Tagi: sesja

Czytaj więcej...

Obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

17.02.2020

Obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 związku z wykryciem wirusa ASF u dzika znalezionego w miejscowości Antoninów, na polecenie starosty Piotrkowskiego zostało zwołane posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.Posiedzenie GZZK, któremu przewodniczył wójt Marceli Piekarek miało charakter informacyjny, a jego celem było przygotowanie gminy Moszczenica do reagowania na wystąpienie Afrykańskiego Pomoru Świń. W obradach GZZK wzięli udział także przedstawiciele Starostwa - Ryszard Musiałowicz, kierownik Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie, Karolina Cubała - inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie oraz Adaml Szaler - komendant Komisariatu Policji w Wolborzu. - Wszyscy jesteśmy zgodni, że należy podjąć skuteczne i radykalne działania mające na celu przeciwdziałania niebezpieczeństwu wystąpienia ogniska ASF w gospodarstwach naszej gminy - mówił wójt Marceli Piekarek, który zwrócił szczególną uwagę na montaż siatek zabezpieczających, dzięki którym zwierzyna nie przedostawałaby się na drogę wojewódzką. Zaznaczył, iż konieczne jest przygotowanie pisma z prośbą przedstawienia propozycji rozwiązania problemu zwierząt na drodze wojewódzkiej do Wojewody Łódzkiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich i Właściciela Lasów Państwowych przy drodze nr 716.Członkowie GZZK przyjęli także wnioski, że niezbędne jest dalsze rozprzestrzenienie informacji o bioasekuracji wśród hodowców trzody chlewnej, gdyż niespełnienie jakiegokolwiek warunku bioasekuracji może spowodować nieotrzymanie odszkodowania oraz wzięcie pod lupę tych rolników, którzy są jednocześnie myśliwymi. 

Czytaj więcej...

Trwa remont ul. Gazomskiej

13.02.2020

Trwa remont ul. Gazomskiej

Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Prace potrwają do końca sierpnia przyszłego roku i do tego czasu mieszkańcy muszą się liczyć z lokalnymi utrudnieniami w ruchu. Obecnie droga jest zamknięta, jedynie mieszkańcy mogą dojeżdżać do swoich domów.- Gminna otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 951 565 zł. Całość prac kosztować ma 5 591 199 zł – informuje wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa swojej radości z kolejnych pozyskanych środków. – Realizujemy nasz plan przebudowy dróg gminnych i jesteśmy w tym konsekwentni. To duża inwestycja, którą podzieliliśmy na dwa lata. Będą pojawiać się utrudnienia w ruchu dlatego prosimy o cierpliwość – dodaje M. Piekarek. Zakres zaplanowanych prac na ul. Gazomskiej obejmuje m.in. przebudowę drogi na odcinku ok. 1,5 km, budowę wjazdów z kostki brukowej, nowych chodników i ścieżki rowerowej z kostki brukowej, przepustów oraz budowę i przebudowę sieci teletechnicznych m.in. sieci E-Leader. Jak zapewniają urzędnicy projekt obejmuje też budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz uregulowanie odwodnienia powierzchniowego do istniejących rowów w pasie drogowym.

Czytaj więcej...

Gminny Spelling Challenge w SP Baby

13.02.2020

Gminny Spelling Challenge w SP Baby

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „Spelling Challenge”. W konkursie wzięli udział piątoklasiści ze szkół podstawowych z terenu gminy. - Sam fakt, że zostali oni wyłonieni do reprezentowania swoich szkół świadczy o ich mistrzowskim poziomie, Dziękuję również opiekunom za czas i wysiłek włożony w przygotowanie swoich podopiecznych - podkreślała dyrektor szkoły Maria Bylinka, witając wszystkich uczestników. - Uczniowie wykazali się wzorcową znajomością zasad pisowni, literowania oraz znajomości słownictwa. Mimo towarzyszącego im stresu świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi polegającymi na pisaniu ze słuchu, literowaniu, układaniu wyrazów czy odnajdywaniu i poprawianiu błędnie zapisanych wyrazów - wylicza Katarzyna Jędrusińska – pomysłodawczyni i organizatorka konkursu. Uczestników oceniało jury w składzie Magdalena Sigorska oraz Anetta Jancza, które wyłoniło zwycięską trójkę. I miejsce: Bartłomiej Janiak – Moszczenica II miejsce: Maja Kielanowska – Moszczenica III miejsce: Maja Jaśkin – Moszczenica Wyróżnienia otrzymali uczniowie ze szkół podstawowych w Jarostach i Babach.

Czytaj więcej...

GOKiS zaprasza na wokalno-teatralne

11.02.2020

GOKiS zaprasza na zajęcia wokalno-teatralne

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza na zajęcia wokalno-teatralne w dwóch grupach wiekowych: młodzież od lat 13 i dorośli. W programie zajęć:  warsztat aktora (oddech, dykcja, gest),  praca nad tekstem literackim i realizacja spektakli,  kształcenie głosu i słuchu muzycznego (poezja śpiewana, piosenka aktorska),  organizacja ruchu w przestrzeni scenicznej (układy choreograficzne). Zajęcia prowadzi Katarzyna Sołtan (aktorka, wokalistka i pianistka). Spotkanie organizacyjne w dn. 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej GOKiS.

Czytaj więcej...

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

10.02.2020

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto. Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody. Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

Czytaj więcej...

VIII Memoriał im. Romana Kaźmierczaka

10.02.2020

VIII Memoriał im. Romana Kaźmierczaka

W minioną sobotę, 8 lutego w hali sportowej w Moszczenicy odbył się VIII Memoriał im. Romana Kaźmierczaka w piłce halowej chłopców z rocznika 2008. W bardzo silnie obsadzonym turnieju wystartowało osiem drużyn: GKS Bełchatów,  GUKS Gorzkowice, LZS ŚWIT Kamieńsk, MUKS STAL Niewiadów, LKS CERAMIKA Opoczno, UKS RAP Radomsko, KS LECHIA 1923 Tomaszów Mazowiecki i oczywiście GLKS WŁÓKNIARZ Moszczenica.Zwycięzcą okazała się drużyna UKS RAP Radomsko, a drugie miejsce zdobyli zawodnicy Lechii Tomaszów Maz. Trzecie miejsce na podium wywalczyła drużyna Ceramiki Opoczno.Drużyna gospodarzy turnieju – Włókniarza Moszczenica uplasowała się na 6 miejscu.Miejsce.DrużynaPunktyBramki1.UKS RAP Radomsko1614:32. KS LECHIA 1923 Tomaszów Mazowiecki1611:23.LKS CERAMIKA Opoczno136:34.GUKS Gorzkowice87:105.GKS Bełchatów77:96.GLKS WŁÓKNIARZ Moszczenica76:107.LZS ŚWIT Kamieńsk76:128.MUKS STAL Niewiadów22:11Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik zwycięskiej drużyn RAP Radomsko Tomasz Kowalczyk autor pięciu trafień.Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został golkiper Ceramiki Opoczno – Mikołaj Białeta.Memoriał odbywał się ku pamięć Romana Kaźmierczaka. Roman Kaźmierczak był zawodowym strażakiem, zasłużonym krwiodawcom, samorządowcem, ale przede wszystkim przyjacielem sportu i wychowawcą młodzieży. Zmarł nagle 25 stycznia 2012 w wieku 55 lat.Memoriał odbywał się pod patronatem: Wójta Gminy Moszczenica, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sporu w Moszczenicy i Zarządu GLKS Włókniarz Moszczenica. wk

Czytaj więcej...

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

07.02.2020

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych

Urząd Gminy informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych z terenu gminy Moszczenica czynny jest w każdy czwartek w godzinach 14.00 - 17.00. Punkt działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Specjaliści przyjmują według zamieszczonego poniżej harmonogramu.UWAGA! Osoby uzależnione od alkoholu, a mające problemy ze słuchem mogą skontaktować się z terapeutą posługującym się językiem migowym (za pomocą wideokonferencji).Umawiać się można za pomocą strony www.pa-nieslyszacy.info (strona dostępna jest w tłumaczeniu na język migowy) lub przez nr tel. 601 436 000 (sms, wideokonferencja, rozmowa głosowa), Opłata zgodnie z cennikiem operatora. Harmonogram  dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym w Moszczenicy w roku 2020   czwartki, godz. 14.00-17.00 Data dyżuru Dyżurujący specjalista 6 luty specjalista terapii uzależnień 13 luty psycholog 20 luty specjalista terapii uzależnień 27 luty psycholog 5 marzec specjalista terapii uzależnień 12 marzec psycholog 19 marzec specjalista terapii uzależnień 26 marzec psycholog 2 kwiecień specjalista terapii uzależnień 9 kwiecień psycholog 16 kwiecień specjalista terapii uzależnień 23 kwiecień psycholog 30 kwiecień specjalista terapii uzależnień 7 maj psycholog 14 maj specjalista terapii uzależnień 21 maj psycholog 28 maj specjalista terapii uzależnień 4 czerwiec psycholog 18 czerwiec psycholog 25 czerwiec specjalista terapii uzależnień 2 lipiec psycholog 9 lipiec specjalista terapii uzależnień 16 lipiec psycholog 30 lipiec specjalista terapii uzależnień 6 sierpień psycholog 13 sierpień specjalista terapii uzależnień 20 sierpień psycholog 27 sierpień specjalista terapii uzależnień 3 wrzesień psycholog 10 wrzesień specjalista terapii uzależnień 17 wrzesień psycholog 24 wrzesień specjalista terapii uzależnień 1 październik psycholog 8 październik specjalista terapii uzależnień 15 październik psycholog 22 październik specjalista terapii uzależnień 29 październik psycholog 5 listopad specjalista terapii uzależnień 12 listopad psycholog 19 listopad specjalista terapii uzależnień 26 listopad psycholog 3 grudzień specjalista terapii uzależnień 10 grudzień psycholog 17 grudzień specjalista terapii uzależnień    

Czytaj więcej...

 Koronawirus: zalecenia Ministra Zdrowia oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych

05.02.2020

Koronawirus: zalecenia Ministra Zdrowia oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych

W związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem Ministerstwo Zdrowia o opublikowało specjalne zalecenia:Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz poniższe objawy:  temperatura ciała powyżej 38℃; oraz  kaszel, duszność powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych. Osoby nie spełniające powyższych kryteriów winny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej...

Ferie z GOKiSem pełne niespodzianek - podsumowanie

05.02.2020

Ferie z GOKiSem pełne niespodzianek - podsumowanie

Dla dzieci z gminy Moszczenica był to czas dobrej zabawy, wielu atrakcyjnych wyjazdów oraz ciekawych doświadczeń. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadbał o to, aby tak wypełnić harmonogram zajęć, żeby dzieci ani przez moment się nie nudziły. Nasi podopieczni zwiedzili: Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i Muzeum Częstochowskie, w którym podziwiali m.in. wystawę misternie wykonanych szopek krakowskich, a następnie na warsztatach sami mogli spróbować trudnej sztuki ich zdobienia. W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie najmłodsi poznali historię sportu od starożytności po czasy współczesne, a w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach dowiedzieli się, jakimi zabawkami bawili się ich rodzice i dziadkowie, gdy byli mali. W Manufakturze Karmelu dzieci przekonały się, jak w magiczny sposób, bez użycia maszyn, powstają lizaki i cukierki. W drogę powrotną wszyscy zabrali ze sobą własnoręcznie zrobione lizaki i słodkie wspomnienia. Następnego dnia, w łódzkim Experymentarium dzieciaki podczas zwiedzania interaktywnej wystawy, rozwiązywały zagadki Einsteina. Oprócz kreatywnych zajęć, wybraliśmy się również do Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, na kręgielnię, basen oraz do kina. Wiele frajdy sprawiła najmłodszym zabawa na dmuchańcach rozstawionych w moszczenickiej hali sportowej i własnoręczne przygotowywanie pizzy, dzięki uprzejmości pana Michała Ruszkiewicza, właściciela zaprzyjaźnionej pizzerii ROCCO. W ciągu dwutygodniowej akcji pn. „Bezpieczne ferie z GOKiS 2020 – wolne od używek i nałogów” w zajęciach wzięło udział blisko 500 dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica. Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu składa podziękowanie paniom: Annie Jaros i Marii Bylince, za zaangażowanie i nieodpłatną pomoc przy realizacji naszego projektu. Pragnę dodać, iż pomysłodawcą wycieczek był pan Włodzimierz Kaźmierczak – kierownik administracyjny, a uczestnikami ferii opiekowały się przemiłe panie z GOKiS: Bożena Kącka, Kamila Sitek i Anna Kowalczyk.

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dziadka

04.02.2020

Dzień Babci i Dziadka

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza w najbliższy piątek, 7 lutego na koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. – Wstąpią nasi milusińscy, którzy przygotowali moc atrakcji. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Babach zaprezentują nam swoją wersję „Kopciuszka”, soliści z GOKIS zaśpiewają najpiękniejsze szlagiery, a swoje umiejętności taneczne zaprezentują tancerze z PROJECT DANCE. Początek o godzinie 16.00 – zaprasza Jerzy Korytkowski, dyrektor GOKiS. Na zakończenie koncertu muzyczne życzenia wyśpiewa zespół JACY TACY MOSZCZENICACY.

Czytaj więcej...

OSP Moszczenica ponownie najlepsza!

04.02.2020

OSP Moszczenica ponownie najlepsza!

Drużyna OSP Moszczenica obroniła mistrzostwo w gminnym turnieju halowej piłki nożnej strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody odbyły się w minioną sobotę, 2 lutego w hali sportowej w Moszczenicy. O tytuł mistrza rywalizowało 10 drużyn. W meczu finałowym druhowie z OSP Moszczenica pokonali 2:0 OSP Kosów. Trzecie miejsce w turnieju wywalczyli strażacy z OSP Baby, którzy w małym finale pokonali po rzutach karnych OSP Kiełczówka – w regulaminowym czasie gry nie padły bramki. Tradycyjnie wręczono nagrody dla wyróżniających się zawodników. Najlepszym bramkarzem turnieju został Adrian Piłat (OSP Kosów), a królem strzelców - Bartosz Jachymski (OSP Moszczenica), który zdobył sześć bramek. Nagrodę dla najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał 16-letni Igor Kopeć z OSP Gościmowice Drugie. W zwycięskiej drużynie grali: Marcin Kaźmierczak, Wojciech Kilian, Bartosz Jachymski, Marcin Cader, Jakub Domański, Michał Gadula, Adrian Wojtysiak i Petro Walko. Zwycięzcy reprezentować będę gminę Moszczenica na mistrzostwach powiatowych, które rozegrane zostaną 16 lutego w Wolborzu. Sportowe zmagania odbyły się pod patronatem wójta gminy Moszczenica – Marcelego Piekarka, przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica – Małgorzaty Domańskiej, prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP – Dariusza Magacza oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy – Jerzego Korytkowskiego. Galeria na stronie GOKiS

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

31.01.2020

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

Wójt gminy Moszczenica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy.Zarządzenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: - "Prawo lokalne" - "Zarządzenia Wójta". - "Urząd Gminy" - "Nabory na stanowiska pracy" oraz w wersji papierowej (jako wydruk) na tablicy w budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy. Zarządzenie z 29 stycznia 2020 r. oraz warunki konkursu w załączniku do pobrania poniżej.

Czytaj więcej...

Apel w sprwaie HPAI

31.01.2020

Apel w sprwaie HPAI

Publikujemy APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtyp H5N8

Czytaj więcej...

Schola Hossanna i przyjacele

30.01.2020

Schola Hossanna i przyjacele

Zapraszamy na niedzielny Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym w Moszczenicy, w niedzielę 2 lutego po mszy o godzinie 16.00.Wystąpią schola Hossana, zespół Dobry Ton i saksofonista Dave Bo.

Czytaj więcej...

GOKiS zaprasza na piłkarski luty!

27.01.2020

GOKiS zaprasza na piłkarski luty!

Już 2. lutego rozegrane zostaną Mistrzostw w halowej piłce nożnej strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica. Mistrzostwa bronić będą druhowie z OSP Moszczenica, którzy w finale po rzutach karnych pokonali OSP Kosów. Trzecie miejsce wywalczyli w ubiegłym roku  strażacy z OSP Kiełczówka. Zwycięzca tegorocznych mistrzostw reprezentować będzie gminę Moszczenica na turnieju powiatowym, który rozegrany zostanie 16.02.2020r. w Wolborzu.Natomiast 8. lutego już po raz ósmy rozegrany zostanie Memoriał im. Romana Kaźmierczaka w piłce halowej chłopców. W tym roku o zwycięstwo walczyć będą chłopcy z rocznika 2008.Roman Kaźmierczak był zawodowym strażakiem, zasłużonym krwiodawcom, samorządowcem, ale przede wszystkim przyjacielem sportu i wychowawcą młodzieży. Zmarł nagle 25 stycznia 2012r. w wieku 55 lat.

Czytaj więcej...

Rusza remont ul. Gazomskiej. Będą utrudnienia w ruchu!

24.01.2020

Rusza remont ul. Gazomskiej. Będą utrudnienia w ruchu!

Uwaga! Informujemy, że w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie" na ul. Gazomskiej od dnia 22.01.2020r. do dnia 31.08.2021r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Czytaj więcej...

Wspólnie z Grabicą wyremontujemy remontujemy drogę

24.01.2020

Wspólnie z gminą Grabica wyremontujemy drogę

Budowa autostrady A1 to ciągłe utrudnienia na drogach, dlatego aby usprawnić ruch lokalny gminy Moszczenia i Grabica łączą siły i wspólnie wyremontują drogę łączącą Wolę Bykowską z miejscowością Daszówka, Bąkowiec.  - Wspólnie z wójtem Grabicy Krzysztofem Kulińskim omówiliśmy zakres niezbędnych prac na spotkaniu roboczym przedstawicieli obu samorządów. Ustaliliśmy, że planowany remontu obejmie około 400 m drogi na terenie gminy Grabica i 950 m w naszej gminie - mówi wójt Marceli Piekarek. Remont drogi ma polepszyć dojazd mieszkańców do pobliskiego Piotrkowa.(foto UG Grabica)

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

12.11.2018

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

Zapraszamy na ciekawe BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie. Szczegółowe informacje o projekcie oraz o terminach szkoleń można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Moszczenicy pod nr tel. 44 6169625 wew. 111 i 127. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod wyżej wskazanym nr telefonu bądź samodzielnie logując się na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/ Nie czekaj! Weź udział w wybranym przez siebie szkoleniu. Gmina Moszczenica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31 lipca 2019 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 149 514,00 zł i stanowi 100% wartości projektu. Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń. W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych: Działam w sieciach społecznościowychKultura w sieciMój biznes w sieciMoje finanse i transakcje w sieciRodzic w internecieRolnik w sieciTworzę własną stronę internetową Szczegółowe informacje o projekcie: szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Moszczenica, którzy ukończyli 25 rok życia, w szkoleniach weźmie udział 267 osób, szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez gminę (12 komputerów zakupionych w ramach projektu), jedno szkolenie obejmie 12 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni (po 6 godzin), szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Moszczenica (Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, GOKiS w Moszczenicy, UG w Moszczenicy), uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering, okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Czytaj więcej...
Wyniki wyborów samorządowych

23.10.2018

Wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Moszczenica. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,73%.Wyniki wyborów na Wójta:Marceli Piekarek - 62,85% (3522) Iwona Pietrzkowska - 29,72% (1667) Paweł Wychowałek - 7,44% (417) Skład nowej Rady Gminy: Okręg nr 1 Małgorzata Domańska (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 2 Zdzisław Sitek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 3 Michał Lewicki (KWW Wspólnie dla Gminy Moszczenica) Okręg nr 4 Marianna Zielonka (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 5 Bartłomiej Masiarek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 6 Jacek Kozakowski (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 7 Małgorzata Śmiechowicz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 8 Henryk Jończyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 9 Tadeusz Kowara (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 10 Mieczysław Wieczorek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 11 Daniel Cichosz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 12 Wojciech Jarzębowski (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 13 Janusz Banaszczyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 14 Mariusz Pomazany (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 15 Waldemar Banaszczyk (KWW Marcelego Piekarka)Szczegółowe wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka