INWESTYCJE 20011- 2017


L.p.Nazwa zadania (zakres)Wartość zadania (zł brutto)Dofinansowanie/ środki zewnętrzne
 
1Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa, 11 140 880,332 000 000,00
2Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb)884 124,00292 000,00
3Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m429 099,40 
4Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m2 86 379,28 
5Modernizacja GOK w Moszczenicy 961 934,05500 000,00
6Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I,  Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm)23 336,85 
7„Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i                                           „Budowa ul. Wrzosowej”.  Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb.1 404 461,00 
8Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m.369 932,97 
9Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy,  ul. Dworcowa, 1 232 315,77853 802,00
10 Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, 157 081,75114 753,00
11Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka183 491,65183 491,65
12E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym:12 696 317,5010 324 500,00 zł
13Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża211 280,18105 640,09
14Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb4 443 003,441 902 485,00
15  „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”.  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej60 270,00 
16Budowa Domu Ludowego w Rakowie705 308,56500 000,00
17Budowa dróg w Babach i Kiełczówce:  ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb  1 233 033,64317 850,00 zł
18Budowa dróg w Srocku,  ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb.749 546,00 
19Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  przy ul. Piotrkowskiej w Babach220 519,25187 240,00
20Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m17 835,00 
21Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy83 754,6661 560,00 zł
22Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich63 920,0041 574,00 zł
23Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock229 987,26149 585,00 zł
24Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną,  zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w  Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła.    Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym)9 000 000,009 000 000,00 zł
25Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy15 281,0010 800,00 zł
    46 603 093,5426 545 280,74
 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r.  
26Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody114193,2 
27Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska16667,28 
28Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice2 300,00 
29Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków94464 
30Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych6 027,00 
    233 651,480,00
 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r.    
31Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy 8 610,00 
32Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy 6 949,50 
33Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy6 765,00 
34Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu61500 
35Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy  Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej 18 450,00 
36Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie 9 717,00 
    111 991,500,00
 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r.    
37Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie 25 550,00 
38Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach 4 920,00 
39Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie 8 979,00 
40Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie 17 450,14 
41Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie8 979,00 
42Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie 3 600,00 
43Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju800,00 
44Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami19 225,00 
45Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela 3 900,00 
46Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS7 995,00 
    101 398,140,00
   Koszty poniesione przez Gminę MoszczenicaCałkowity kosztŚrodki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy
47Kościół w Srocku  350 000,00 zł
48Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km)  9 000 000,009 000 000,00 zł
49Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji
pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy
 54 427,0073 738,5019 311,50
50Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska 129 181,60258 363,21129 181,61
51Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II 202 305,46404 610,92202 305,46
52Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 15 000,0079 950,0064 950,00
53Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 716  2 500 000,002 500 000,00
54Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie  400 000,00400 000,00
   RAZEM:12 716 662,6312 665 748,57
   RAZEM 201312 818 060,7712 665 748,57
   2014 r.  
55Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy688 424,89 
56Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”111 788,40 
57Budowa oświetlenia ulicznego  w Rękoraj Parcela28 629,96 
58Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku39 027,00 
59Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne2 932 262,44 
60Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica18 528,62 
61Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica 509 616,67 
62Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie78 474,00 
63Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce27 901,16 
64Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich72 598,8241 574,00
65Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach 76 418,61 
66Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska33 210,00 
67Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej517 571,70305 085,31
68Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej232 082,82 
69Przekazanie wybudowaej  sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb 67 650,00 
70Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie97 599,98 
71Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki6 765,00 
   RAZEM:5 538 550,07346 659,31
   2015 r.  
72Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy29 520,00 
73Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy3 075,00 
74Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową6 396,00 
75Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica3 370 759,00530 530,00
76Wykonanie koncepcji tel. CCTV6 150,00 
77Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach1 275 402,15945 621,00
78Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie130 072,05 
79Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce11 316,00 
   RAZEM:4 832 690,201 476 151,00
   Koszty poniesione przez Gminę MoszczenicaCałkowity kosztŚrodki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy
80Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 5 378,84  
81Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty 124 983,02440 000,00124 983,02
82Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice 99 997,40159 513,1299 997,40
83Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna25 545,9260 545,9225 545,92
84Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz735 334,564 529 462,842 941 337,72
85Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice90 000,00159 513,1290 000,00
86Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze75 000,00129 940,5875 000,00
87Przebudowa drogi powiatowej  nr 1531E w m. Karlin 40 000,00190 000,0040 000,00
   RAZEM5 668 975,583 396 864,06
RAZEM 2015:10 501 665,784 873 015,06
   2016r.   
 Zadania inwestycyjne w 2016    
88Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica  435 829,61 
89Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica  4 170 057,871 991 752,00
 RAZEM :  4 605 887,481 991 752,00
L.p.Nazwa zadania (zakres)Wartość zadania (zł brutto)Dofinansowanie/ środki zewnętrzne
 
92Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa, 1 248 987,32153 343,03
92Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb)1 205 174,1977 743,32
93Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m1 161 361,052 143,60
94Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m31 117 547,92-73 456,11
95Modernizacja GOK w Moszczenicy 1 073 734,78-149 055,82
1 029 921,65-224 655,53
97Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I,  Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm)986 108,51-300 255,25
97„Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i                                           „Budowa ul. Wrzosowej”.  Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb.942 295,37-375 854,96
98Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m.898 482,24-451454,6698
-527 054,38
100Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy,  ul. Dworcowa, 810 855,97-602 654,09
101 Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, 767 042,83-678 253,81
101Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka723 229,70-753 853,52
102E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym:679 416,5610 324 501,00 zł
103Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża635 603,43 
869 366,39
105Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb547 977,16881 863,15
105  „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”.  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej504 164,02894 359,91
106Budowa Domu Ludowego w Rakowie460 350,89906 856,67
107Budowa dróg w Babach i Kiełczówce:  ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb  416 537,75317 851,00 zł
108Budowa dróg w Srocku,  ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb.372 724,62 
109Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  przy ul. Piotrkowskiej w Babach328 911,48187 240,00
110Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m285 098,35 
Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy241 285,214 509 775,60 zł
111Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich197 472,075 395 466,20 zł
112Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock153 658,946 281 156,80 zł
113Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną,  zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w  Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła.    Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym)109 845,807 166 847,40 zł
Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy66 032,678 052 538,00 zł
114   18 410 279,8741 884 503,93
115Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r.  
116Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody5169,592 
117Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska-8683,976 
118Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice-22 537,54 
Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków-36391,112 
119Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych-50 244,68 
120   -112 687,720,00
121Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r.    
122Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy 28 142,40 
123Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy 30 850,16 
123Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy33 557,91 
124Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu36265,67143 
Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy  Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej 38 973,43 
126Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie 41 681,19 
127   209 470,760,00
127Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r.    
Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie 4 498,67 
129Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach 3 473,00 
130Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie 2 447,34 
131Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie 1 421,68 
131Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie396,01 
132Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie -629,65 
Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju-1 655,31 
134Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami-2 680,98 
135Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela -3 706,64 
136Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS-4 732,30 
136   -1 168,180,00
137  Koszty poniesione przez Gminę MoszczenicaCałkowity kosztŚrodki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy
138Kościół w Srocku  17 650 000,00 zł
139Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km)  -1 201 318,2326 300 000,00 zł
Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji
pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy
 88 939,23-1 955 814,30-2 044 753,53
140Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska 84 423,52-2 710 310,38-2 794 733,90
141Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II 79 907,80-3 464 806,46-3 544 714,26
142Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 75 392,09-4 219 302,54-4 294 694,63
Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 717  -4 973 798,62-1 700 000,00
144Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie  -5 728 294,70-3 800 000,00
144  RAZEM:-24 253 645,2425 771 103,67
145  RAZEM 2014-24 254 813,4125 771 103,67
146  2015 r.  
147Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy-1 560,04 
Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”-37 933,06 
149Budowa oświetlenia ulicznego  w Rękoraj Parcela-74 306,07 
149Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku-110 679,08 
150Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne-147 052,09 
151Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica-183 425,10 
152Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica -219 798,12 
153Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie-256 171,13 
153Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce-292 544,14 
Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich-328 917,15568 596,62
155Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach -365 290,16 
156Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska-401 663,17 
157Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej-438 036,19832 107,93
Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej-474 409,20 
158Przekazanie wybudowaej  sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb -510 782,21 
159Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie-547 155,22 
160Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki-583 528,23 
161  RAZEM:-4 973 250,361 400 704,55
162  2016 r.  
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy654 977,35 
163Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy666 286,48 
164Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową677 595,60 
165Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica688 904,731 360 712,00
166Wykonanie koncepcji tel. CCTV700 213,86 
166Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach711 522,991 775 803,00
167Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie722 832,11 
168Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce734 141,24 
  RAZEM:5 556 474,353 136 515,00
170  Koszty poniesione przez Gminę MoszczenicaCałkowity kosztŚrodki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy
170Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 185 542,26  
171Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty 193 544,99708 399,67450 910,61
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice 201 547,72683 036,18442 321,69
173Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna209 550,46657 672,68433 732,77
174Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz217 553,19632 309,18425 143,85
175Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice225 555,92606 945,69416 554,93
175Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze233 558,65581 582,19407 966,01
176Przebudowa drogi powiatowej  nr 1531E w m. Karlin 241 561,38556 218,70399 377,09
  RAZEM4 426 164,292 976 006,95
178RAZEM 2015:9 982 638,646 112 521,95
179  2016r.   
179Zadania inwestycyjne w 2017    
180Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica  7 904 286,13 
181Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica  11 638 514,391 991 752,00
182RAZEM :  19 542 800,521 991 752,00


Aktualności

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej!

12.11.2018

Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej! [ZDJĘCIA]

Licznie zgromadzeni mieszkańcy wspólnie świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcie pamiątkowego kamienia przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, odśpiewanie razem z całą Polską hymnu w samo południe, msza za Ojczyznę oraz wspólne zdjęcie to główne punkty rocznicowych uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Czytaj więcej...
Wyniki wyborów samorządowych

23.10.2018

Wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Moszczenica. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,73%.Wyniki wyborów na Wójta:Marceli Piekarek - 62,85% (3522) Iwona Pietrzkowska - 29,72% (1667) Paweł Wychowałek - 7,44% (417) Skład nowej Rady Gminy: Okręg nr 1 Małgorzata Domańska (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 2 Zdzisław Sitek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 3 Michał Lewicki (KWW Wspólnie dla Gminy Moszczenica) Okręg nr 4 Marianna Zielonka (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 5 Bartłomiej Masiarek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 6 Jacek Kozakowski (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 7 Małgorzata Śmiechowicz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 8 Henryk Jończyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 9 Tadeusz Kowara (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 10 Mieczysław Wieczorek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 11 Daniel Cichosz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 12 Wojciech Jarzębowski (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 13 Janusz Banaszczyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 14 Mariusz Pomazany (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 15 Waldemar Banaszczyk (KWW Marcelego Piekarka)Szczegółowe wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Święto pieroga w Gazomi Starej

14.10.2018

Święto pieroga w Gazomi Starej

To była trzecia edycja tej imprezy sfinansowanej z grantów przyznawanych przez powiat piotrkowski. Tym razem gospodarzami byli druhowie z OSP w Gazomi. Sala była wypełniona po brzegi. W szranki kulinarne stanęło 16 reprezentacji KGW z terenu całej gminy. Paniom kibicowali mieszkańcy, zaproszeni goście m.in. wójt Marceli Piekarek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, radni i rodziny. Czas oczekiwania na werdykt umilił widzom występ Kapeli Tolka Gałązki. Jury nagrodziło wszystkie wersje potraw. Konkurs kulinarny poprzedził występ dzieci ze szkoły podstawowej w Gazomi, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Występ wzruszył zebranych, którzy zgotowali dzieciom owacje na stojąco. Rywalizacji KGW na najlepsze pierogi towarzyszyły piątkowe warsztaty kulinarne przygotowane dla uczniów SP Gazomia. Koordynatorem całego projektu jest radna powiatowa Halina Derach.

Czytaj więcej...
Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

02.11.2018

Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

To będą niezapomniane chwile dla wszystkich Polaków. Władze gminy, parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, Stowarzyszenie Wspolnie dla Gminy Moszczenica oraz schola "Hosanna" zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczną się 11 listopada o godzinie 11.00 przed budynkiem GOKiS, uroczystym odsłonięciem i poświęceniem obelisku z tablicą upamiętniającą rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości. O godzinie 11.50 zapraszamy całe rodziny do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy na wspólne odśpiewanie hymnu w ramach ogólnopolskiej do akcji „Niepodległa do hymnu”! - Pokażmy jak droga naszemu sercu jest Polska. Pokażmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie Hymn Państwowy. Tego dnia, w samo południe będzie go śpiewać cała Polska – zachęca wójt Marceli Piekarek. Odśpiewanie hymnu poprzedzi krótki rys historyczny przygotowany przez harcerzy i ministrantów, przypominający naszą drogę do niepodległości.  Po hymnie odmówiona zostanie modlitwa Anioł Pański za poległych w obronie naszej ojczyzny i rozpocznie się uroczysta Msza Święta, do której oprawę muzyczną zapewni Schola „Hosanna” pod kierownictwem Roberta Bykowskiego. Uczestnikom nabożeństwa rozdane zostaną małe chorągiewki wykonane przez uczniów z naszych szkół. Dodatkowym upamiętnieniem tej rocznicy będzie pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości wykonane dronem przez Przemysława Pisarka. Zostanie ono później wykorzystane w formie fototapety na jednej ze ścian nowo budowanego budynku Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. Zachęcamy również do wpisywania się do wystawionej tego dnia we wszystkich kościołach na terenie gminy pamiątkowej księgi. O godzinie 17.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury na Koncert Niepodległościowy. W pierwszej części wyjątkowego koncertu zaprosimy Państwa do wspólnego śpiewania najpiękniejszych pieśni patriotycznych, po czym przeniesiemy się w lata 20. i 30. ubiegłego wieku. Wiązankę przebojów okresu dwudziestolecia międzywojennego wykonają artyści z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Podczas koncertu usłyszymy również wiersze autorstwa Zdzisława Sitka. Uroczystość 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zwieńczy pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy również na imprezy towarzyszące rocznicowym uroczystościom:8 listopada zapraszamy na VII Gminny Bieg Niepodległości” organizowany przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod patronatem Wójta Gminy Marcelego Piekarka. Wezmą w nim udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Jak zapowiadają organizatorzy w tym roku pobiegnie w nim rekordowa liczba uczestników - około 300 zawodników. 9 listopada o godzinie 11.11 w ramach świętowania „DNIA DLA NIEPODLEGŁEJ” zapraszamy do i wspólnego śpiewania hymnu narodowego w SP Moszczenica.12 listopada odbędzie się kolejny koncert poświęcony 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Tym razem na scenie GOK-u wystąpi schola "Hosanna" .Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich uroczystościach! Wspólnie uczcijmy święto NIEPODLEGŁEJ!

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka