INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI

Wójt Gminy Moszczenica zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) udostępnia na stronie internetowej informacje.

Wójt Gminy Moszczenica zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) udostępnia na stronie internetowej informacje.

 

1.     Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica w 2017 r. i w 2018 r. to:

 

JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica:

1)     Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica,

2)     JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski,

3)     Spółdzielnia „AGROMEL”, ul. Reymonta 32, 97-320 Wolbórz,

4)     ENERIS Surowce S.A., Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

5)     Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski,

6)     REMONDIS Sp. z o.o., Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź,

7)     PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,

8)     FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,

9)     DREAMHOUSE Łukasz Kieloch, ul. Lecha 14/29, 25-622 Kielce,

10)     JANTAR 8 Sp. z o.o., ul. Literacka 83, 95-030 Rzgów,

11)     SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin,

12)     FUH  ISZAS  Ireneusz Knap, ul. Reymonta 11, 97-225 Ujazd,

13)     Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o.,  
ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce.

 

2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zgodnie z uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, który określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi, Gmina Moszczenica wchodzi w skład III regionu.

W III regionie zgodnie z uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3160):

1)     regionalną instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku jest:

– ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka,

– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko,

– Składowisko odpadów Julków, 96-116 Julków, Gmina Skierniewice,

– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Różanna, Gmina Opoczno;

2)     regionalną instalacją do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu  
o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku  
w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach jest:

– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko,

– ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka,

– Składowisko odpadów Julków, 96-116 Julków, Gmina Skierniewice;

3)     regionalną instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  
o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów jest:

– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Różanna, Gmina Opoczno,

– SITA POLSKA Sp. z o.o., Lubochnia Górki 68/74, 97-217 Lubochnia,

– Składowisko odpadów Julków, 96-116 Julków, Gmina Skierniewice.

 

3. Osiągnięte przez gminę w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

1)     poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. – 45,75 %,

2)     poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r. – 100 %,

3)     poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 2,20 %.

 

Poniżej Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002167

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2412)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002412

 

4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Moszczenica

PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny „u źródła”, czyli sprzed posesji. Do PSZOK nie można dostarczać odpadów zmieszanych, które odbierane są sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, prowadzony jest na terenie Naszej Gminy przez firmę JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski.

 

Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

·     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

– Lokalizacja: Moszczenica, ul. Dworcowa (obok „Orlika” od strony południowo-               wschodniej)

– Godziny otwarcia: w terminie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę miesiąca, od 1 listopada do 31 marca w ostatnią sobotę miesiąca od godz. 7.00 do 15.00,

– Prowadzący: JUKO Sp. z o.o.

·     Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:

Roszkowska-Piekielnik Urszula. Apteka, ul. Piotrkowska 60, Wola Moszczenicka,

– „Apteka Przyjazna”, ul. Proszeńska 2A, Wola Moszczenicka,

Pod Kasztanami s.c. Apteka. Sicińscy M. Z., ul. Piotrkowska 15a, Moszczenica,

– Punkt Apteczny „Dbam O Zdrowie”, ul. Piotrkowska 2, Srock,

– „Apteka Nowomiejska”, ul. Piotrkowska 1, Srock.

 

5. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie  z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, wiertarki i inne podobne sprzęty.

 

Każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć w okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę miesiąca, od 1 listopada do 31 marca w ostatnią sobotę miesiąca, w godz. 7.00 – 15.00 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK, który znajduje się w Moszczenicy przy ulicy Dworcowej (obok „Orlika”).

 

Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych dwa razy w roku objazdowych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Moszczenica.

 

Odpady przyjmowane bezpłatnie w ramach zbiórek muszą być kompletne. Sprzęt zdemontowany, rozkręcany nie będzie odbierany.

 

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Moszczenica za włączenie się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które bezpośrednio przełożyło się na ograniczenie oddawanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz na zwiększenie ilości oddawanych odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Aktualności

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej!

12.11.2018

Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej! [ZDJĘCIA]

Licznie zgromadzeni mieszkańcy wspólnie świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcie pamiątkowego kamienia przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, odśpiewanie razem z całą Polską hymnu w samo południe, msza za Ojczyznę oraz wspólne zdjęcie to główne punkty rocznicowych uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Czytaj więcej...
Wyniki wyborów samorządowych

23.10.2018

Wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Moszczenica. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,73%.Wyniki wyborów na Wójta:Marceli Piekarek - 62,85% (3522) Iwona Pietrzkowska - 29,72% (1667) Paweł Wychowałek - 7,44% (417) Skład nowej Rady Gminy: Okręg nr 1 Małgorzata Domańska (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 2 Zdzisław Sitek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 3 Michał Lewicki (KWW Wspólnie dla Gminy Moszczenica) Okręg nr 4 Marianna Zielonka (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 5 Bartłomiej Masiarek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 6 Jacek Kozakowski (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 7 Małgorzata Śmiechowicz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 8 Henryk Jończyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 9 Tadeusz Kowara (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 10 Mieczysław Wieczorek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 11 Daniel Cichosz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 12 Wojciech Jarzębowski (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 13 Janusz Banaszczyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 14 Mariusz Pomazany (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 15 Waldemar Banaszczyk (KWW Marcelego Piekarka)Szczegółowe wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Święto pieroga w Gazomi Starej

14.10.2018

Święto pieroga w Gazomi Starej

To była trzecia edycja tej imprezy sfinansowanej z grantów przyznawanych przez powiat piotrkowski. Tym razem gospodarzami byli druhowie z OSP w Gazomi. Sala była wypełniona po brzegi. W szranki kulinarne stanęło 16 reprezentacji KGW z terenu całej gminy. Paniom kibicowali mieszkańcy, zaproszeni goście m.in. wójt Marceli Piekarek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, radni i rodziny. Czas oczekiwania na werdykt umilił widzom występ Kapeli Tolka Gałązki. Jury nagrodziło wszystkie wersje potraw. Konkurs kulinarny poprzedził występ dzieci ze szkoły podstawowej w Gazomi, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Występ wzruszył zebranych, którzy zgotowali dzieciom owacje na stojąco. Rywalizacji KGW na najlepsze pierogi towarzyszyły piątkowe warsztaty kulinarne przygotowane dla uczniów SP Gazomia. Koordynatorem całego projektu jest radna powiatowa Halina Derach.

Czytaj więcej...
Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

02.11.2018

Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

To będą niezapomniane chwile dla wszystkich Polaków. Władze gminy, parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, Stowarzyszenie Wspolnie dla Gminy Moszczenica oraz schola "Hosanna" zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczną się 11 listopada o godzinie 11.00 przed budynkiem GOKiS, uroczystym odsłonięciem i poświęceniem obelisku z tablicą upamiętniającą rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości. O godzinie 11.50 zapraszamy całe rodziny do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy na wspólne odśpiewanie hymnu w ramach ogólnopolskiej do akcji „Niepodległa do hymnu”! - Pokażmy jak droga naszemu sercu jest Polska. Pokażmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie Hymn Państwowy. Tego dnia, w samo południe będzie go śpiewać cała Polska – zachęca wójt Marceli Piekarek. Odśpiewanie hymnu poprzedzi krótki rys historyczny przygotowany przez harcerzy i ministrantów, przypominający naszą drogę do niepodległości.  Po hymnie odmówiona zostanie modlitwa Anioł Pański za poległych w obronie naszej ojczyzny i rozpocznie się uroczysta Msza Święta, do której oprawę muzyczną zapewni Schola „Hosanna” pod kierownictwem Roberta Bykowskiego. Uczestnikom nabożeństwa rozdane zostaną małe chorągiewki wykonane przez uczniów z naszych szkół. Dodatkowym upamiętnieniem tej rocznicy będzie pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości wykonane dronem przez Przemysława Pisarka. Zostanie ono później wykorzystane w formie fototapety na jednej ze ścian nowo budowanego budynku Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. Zachęcamy również do wpisywania się do wystawionej tego dnia we wszystkich kościołach na terenie gminy pamiątkowej księgi. O godzinie 17.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury na Koncert Niepodległościowy. W pierwszej części wyjątkowego koncertu zaprosimy Państwa do wspólnego śpiewania najpiękniejszych pieśni patriotycznych, po czym przeniesiemy się w lata 20. i 30. ubiegłego wieku. Wiązankę przebojów okresu dwudziestolecia międzywojennego wykonają artyści z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Podczas koncertu usłyszymy również wiersze autorstwa Zdzisława Sitka. Uroczystość 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zwieńczy pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy również na imprezy towarzyszące rocznicowym uroczystościom:8 listopada zapraszamy na VII Gminny Bieg Niepodległości” organizowany przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod patronatem Wójta Gminy Marcelego Piekarka. Wezmą w nim udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Jak zapowiadają organizatorzy w tym roku pobiegnie w nim rekordowa liczba uczestników - około 300 zawodników. 9 listopada o godzinie 11.11 w ramach świętowania „DNIA DLA NIEPODLEGŁEJ” zapraszamy do i wspólnego śpiewania hymnu narodowego w SP Moszczenica.12 listopada odbędzie się kolejny koncert poświęcony 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Tym razem na scenie GOK-u wystąpi schola "Hosanna" .Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich uroczystościach! Wspólnie uczcijmy święto NIEPODLEGŁEJ!

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka