WNIOSKI DO POBRANIA

Referat Organizacyjny

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Karta usługi
  • Wniosek
  • Instrukcja wypełniania wniosku
  • www.ceidg.gov.pl
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób.
 4. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 5. Udzielenie informacji o przedsiębiorcach z Ewidencji Działalności Gospodarczej przed przekazaniem do CEIDG .
 6. Zobowiązanie do leczenia odwykowego.
 7. Udostępnienie kart osobowych.
 8. Przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Gminy Moszczenica wnioskującym o realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 9. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 10. Oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy.
 11. Petycje, postulaty i  inicjatywy mieszkańców.
 12. Zatwierdzenie podziału nieruchomości.
 13. Wydanie decyzji o rozgraniczaniu nieruchomości.
 14. Wydanie zaświadczenia o nietoczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym.
 15. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 16. Wydanie aktu własności ziemi.
 17. Wydanie umowy przekazania własności gospodarstwa rolnego.
 18. Sprzedaż nieruchomości.

Referat Prawny i Nadzoru

 1. Wydawanie dowodów osobistych.
 2. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.
 3. Zawarcie związku małżeńskiego w siedzibie USC i jego rejestracja.
 4. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i jego rejestracja.
 5. Zawarcie związku małżeńskiego poza USC.
 6. Rejestracja urodzeń.
 7. Rejestracja zgonów.
 8. Sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 9. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 10. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 11. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do UE.
 12. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do UE.
 13. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego.
 14. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 15. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 16. Zameldowanie na pobyt stały.
 17. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały.
 18. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.
 19. Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego.
 20. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP.
 21. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
 22. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 23. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 24. Nadawanie lub zmiana numeru PESEL
 25. Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego.
 26. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

  Referat Finansowy

 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
 2. Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie odsetek za zwłokę, odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, od środków transportowych.
 3. Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.
 4. Zeznanie świadków – wliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 5. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa.
 6. Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 7. Zaświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa.
 8. Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.
 9. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.
 10. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu budowy lub modernizacji budynków inwentarskich oraz zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń służących do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.
 11. Zmiana wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych.
 12. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

  Referat Inwestycji i Rozwoju

 1. Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium.
 2. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki.
 3. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Zaświadczenie potwierdzające numer porządkowy nieruchomości.
 6. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.
 7. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu.
 8. Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

  Referat Gospodarki Komunalnej

 1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 3. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 4. Zezwolenie na lokalizacje reklamy w pasie drogowym.
 5. Uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.
 6. Lokalizacja/przebudowa zjazdu indywidualnego/publicznego.
 7. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
 8. Zezwolenie na awaryjne zajęcie pasa drogowego.
 9. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego.
 10. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.
 11. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków.
 12. Wyroby zawierające azbest.
 13. Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego.
 14. Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica.
 15. Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
 16. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 17. Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 18. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 19. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną. 
 20. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
 21. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 22. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Umowa dzierżawy.
 24. Zawarcie umowy najmu lokali użytkowych.
 25. Rezerwacja stanowiska handlowego na Targowisku Gminnym.
 26. Opłata adiacencka.
 27. Renta planistyczna.

  Referat Edukacji

 1. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 3. Awans zawodowy nauczycieli.
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 5. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

 

Aktualności

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej!

12.11.2018

Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej! [ZDJĘCIA]

Licznie zgromadzeni mieszkańcy wspólnie świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcie pamiątkowego kamienia przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, odśpiewanie razem z całą Polską hymnu w samo południe, msza za Ojczyznę oraz wspólne zdjęcie to główne punkty rocznicowych uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Czytaj więcej...
Wyniki wyborów samorządowych

23.10.2018

Wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Moszczenica. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,73%.Wyniki wyborów na Wójta:Marceli Piekarek - 62,85% (3522) Iwona Pietrzkowska - 29,72% (1667) Paweł Wychowałek - 7,44% (417) Skład nowej Rady Gminy: Okręg nr 1 Małgorzata Domańska (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 2 Zdzisław Sitek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 3 Michał Lewicki (KWW Wspólnie dla Gminy Moszczenica) Okręg nr 4 Marianna Zielonka (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 5 Bartłomiej Masiarek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 6 Jacek Kozakowski (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 7 Małgorzata Śmiechowicz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 8 Henryk Jończyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 9 Tadeusz Kowara (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 10 Mieczysław Wieczorek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 11 Daniel Cichosz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 12 Wojciech Jarzębowski (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 13 Janusz Banaszczyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 14 Mariusz Pomazany (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 15 Waldemar Banaszczyk (KWW Marcelego Piekarka)Szczegółowe wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Święto pieroga w Gazomi Starej

14.10.2018

Święto pieroga w Gazomi Starej

To była trzecia edycja tej imprezy sfinansowanej z grantów przyznawanych przez powiat piotrkowski. Tym razem gospodarzami byli druhowie z OSP w Gazomi. Sala była wypełniona po brzegi. W szranki kulinarne stanęło 16 reprezentacji KGW z terenu całej gminy. Paniom kibicowali mieszkańcy, zaproszeni goście m.in. wójt Marceli Piekarek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, radni i rodziny. Czas oczekiwania na werdykt umilił widzom występ Kapeli Tolka Gałązki. Jury nagrodziło wszystkie wersje potraw. Konkurs kulinarny poprzedził występ dzieci ze szkoły podstawowej w Gazomi, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Występ wzruszył zebranych, którzy zgotowali dzieciom owacje na stojąco. Rywalizacji KGW na najlepsze pierogi towarzyszyły piątkowe warsztaty kulinarne przygotowane dla uczniów SP Gazomia. Koordynatorem całego projektu jest radna powiatowa Halina Derach.

Czytaj więcej...
Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

02.11.2018

Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

To będą niezapomniane chwile dla wszystkich Polaków. Władze gminy, parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, Stowarzyszenie Wspolnie dla Gminy Moszczenica oraz schola "Hosanna" zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczną się 11 listopada o godzinie 11.00 przed budynkiem GOKiS, uroczystym odsłonięciem i poświęceniem obelisku z tablicą upamiętniającą rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości. O godzinie 11.50 zapraszamy całe rodziny do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy na wspólne odśpiewanie hymnu w ramach ogólnopolskiej do akcji „Niepodległa do hymnu”! - Pokażmy jak droga naszemu sercu jest Polska. Pokażmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie Hymn Państwowy. Tego dnia, w samo południe będzie go śpiewać cała Polska – zachęca wójt Marceli Piekarek. Odśpiewanie hymnu poprzedzi krótki rys historyczny przygotowany przez harcerzy i ministrantów, przypominający naszą drogę do niepodległości.  Po hymnie odmówiona zostanie modlitwa Anioł Pański za poległych w obronie naszej ojczyzny i rozpocznie się uroczysta Msza Święta, do której oprawę muzyczną zapewni Schola „Hosanna” pod kierownictwem Roberta Bykowskiego. Uczestnikom nabożeństwa rozdane zostaną małe chorągiewki wykonane przez uczniów z naszych szkół. Dodatkowym upamiętnieniem tej rocznicy będzie pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości wykonane dronem przez Przemysława Pisarka. Zostanie ono później wykorzystane w formie fototapety na jednej ze ścian nowo budowanego budynku Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. Zachęcamy również do wpisywania się do wystawionej tego dnia we wszystkich kościołach na terenie gminy pamiątkowej księgi. O godzinie 17.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury na Koncert Niepodległościowy. W pierwszej części wyjątkowego koncertu zaprosimy Państwa do wspólnego śpiewania najpiękniejszych pieśni patriotycznych, po czym przeniesiemy się w lata 20. i 30. ubiegłego wieku. Wiązankę przebojów okresu dwudziestolecia międzywojennego wykonają artyści z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Podczas koncertu usłyszymy również wiersze autorstwa Zdzisława Sitka. Uroczystość 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zwieńczy pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy również na imprezy towarzyszące rocznicowym uroczystościom:8 listopada zapraszamy na VII Gminny Bieg Niepodległości” organizowany przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod patronatem Wójta Gminy Marcelego Piekarka. Wezmą w nim udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Jak zapowiadają organizatorzy w tym roku pobiegnie w nim rekordowa liczba uczestników - około 300 zawodników. 9 listopada o godzinie 11.11 w ramach świętowania „DNIA DLA NIEPODLEGŁEJ” zapraszamy do i wspólnego śpiewania hymnu narodowego w SP Moszczenica.12 listopada odbędzie się kolejny koncert poświęcony 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Tym razem na scenie GOK-u wystąpi schola "Hosanna" .Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich uroczystościach! Wspólnie uczcijmy święto NIEPODLEGŁEJ!

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka