strona główna Biuletyn Informacji Publicznej Związek Powiatów Polskich polska wersja english version deutsch version
  × strona główna
Aktualności
Biuro Obsługi Mieszkańców
Informacje ze Starostwa
Od Mieszkańców
Dla przedsiębiorców
Obwieszczenia
Podatki i opłaty
Zatrudnienie
Zamówienia publiczne
Budżet
Rachunki bankowe
Kontakt z Urzędem
Władze Urzędu
Rada Gminy
Sołectwa
Rolnictwo
Jednostki OSP
Stawki podatku i opłaty
Plany i Programy
Regulaminy
Inwestycje
Jednostki oświatowe
Informacje oświatowe
Położenie
Historia
Instytucje
Firmy
Turystyka
Galeria
Wybory i referenda
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
elodzkie1
Fundusze Unijne
DROGA REKORAJ MOSZCZENICA
Inicjatywa
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce
Budowa Drogi Białkowice - Gazomia Nowa
Inne projekty
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy
Moszczenica
tel. +48 44 616-96-25
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
«Położenie»
Położenie
Informacje ogólne

Gmina Moszczenica pod względem geograficznym leży na granicy dwóch jednostek - Równiny Piotrkowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej, należących do makroregionu Niziny Południowomazowieckiej.

Administracyjnie Gmina Moszczenica należy do województwa łódzkiego i stanowi jedną z 11-tu gmin powiatu piotrkowskiego, graniczącą:
  - od północy - z gminami Czarnocin i Będków,
  - od zachodu - z gminami Tuszyn i Grabica,
  - od wschodu - z gminą Wolbórz,
  - od południa - z miastem Piotrków Trybunalski.

Powierzchnia gminy liczy 11 149 ha i dzieli się na 23 sołectwa: Białkowice, Raków, Michałów, Jarosty, Karlin, Kosów, Rękoraj, Pomyków, Sierosław, Srock, Kiełczówka, Baby, Gościmowice Drugie – Powęziny, Gajkowice, Gościmowice Pierwsze, Gościmowice Drugie, Podolin, Raciborowice, Moszczenica-Osiedle, Moszczenica-Wola, Gazomia Stara, Gazomia Nowa, Moszczenica.


Gminę Moszczenica zamieszkuje 12 816 osób zameldowanych na pobyt stały. (dane na dzień 31.12.2010 r.)

Przez teren gminy przebiegają:

 • autostrada A1
 • droga krajowa nr 8
 • droga krajowa nr 91
 • droga wojewódzka nr 716
 • linia kolejowa Warszawa/Łódź – Częstochowa – Katowice

Gmina Moszczenica leży całkowicie w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego. Przeważającą powierzchniowo formą jest wysoczyzna morenowa, powstała wskutek tego zlodowacenia. Teren Gminy jest płaski lub lekko falisty, zdenudowany, z niewyraźnie zaznaczonymi pagórkami piaszczysto-żwirowymi. Takie formy dominują w okolicach m.in. Bab, Moszczenicy, Gazomi Starej i Gazomi Nowej, Kosowa, czasami przechodząc w powierzchnie sandrowe bez zauważalnej różnicy w rzeźbie, jak ma to miejsce w okolicach Srocka i terenach usytuowanych na północ od Karlina. Nad tym prawie równinnym obszarem w rejonie na wschód od Podolina wznoszą się gliniasto-piaszczysto-żwirowe zespoły pagórków morenowych. Charakterystycznym elementem rzeźby moreny dennej jest występowanie dolin roztopowych, przykładem czego jest palczasty system dolin w północno-zachodniej części gminy Moszczenica.
Formy pochodzenia rzecznego to dolina Moszczanki i jej dopływów oraz tarasy akumulacyjne w dolinach rzecznych. Dna dolin rzecznych wraz z dolinkami denudacyjnymi tworzą rozwinięty system odpływu powierzchniowego.
Do form pochodzenia eolicznego należy zaliczyć równiny piasków przewianych skupione w okolicach na południe od Gazomi Nowej, na zachód od Batorówki oraz w rejonie w Podolina.
Gmina Moszczenica leży w przeważającej części na wysokości 180-200 m n.p.m., a teren obniża się w kierunku wschodnim. Najwyższe wysokości bezwzględne występują w południowo-zachodniej części i osiągają wartość 220-230 m n.p.m. Najwyższe kulminacje dochodzą do 230,2 m n.p.m. w rejonie Srocka. Najniższe wysokości bezwzględne występują w dolinie rzeki Moszczanki, minimalna wysokość 178,0 m n.p.m. znajduje się w rejonie Białkowic.


Budowa geologiczna

W rejonie gminy Moszczenica jednostką geologiczną jest kredowa niecka łódzka. Osady kredowe są tu reprezentowane przez wapienie, wapienie margliste i margle, zaś strop mezozoiku zalega na głębokości 50-70 m ppt. Na stropie mezozoiku nieciągłą warstwą zalegają osady trzeciorzędowe, wykształcone w postaci iłu i żwiru kwarcowego. Na całym obszarze gminy występuje zwarta pokrywa utworów czwartorzędowych o miąższości od 57 do 81 m. Tworzą ją utwory zlodowacenia południowopolskiego (zalegające głębiej) oraz zlodowacenia środkowopolskiego (występujące na powierzchni). Osady zlodowacenia południowopolskiego wykształcone są w postaci glin zwałowych zwartych i piaszczystych Druga seria glin zwałowych zaznacza się warstwą ciągłą i związana jest ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia środkowopolskiego.


Hydrologia

Gmina Moszczenica należy do terenów o bardzo małej ilości wód powierzchniowych, zarówno stojących jak i płynących. Wody stojące zajmują zaledwie 0,05% powierzchni terenu, wody płynące 0,2%, a rowy 0,2%. Cały obszar gminy należy do dorzecza Pilicy. Przez centralną część gminy przepływa Moszczanka, zbierając wody z systemu palczastych dolin.


Typologia gleb

Gleby na obszarze gminy wykształciły się na podłożu utworów polodowcowych i są uzależnione od składu tych utworów, a ich bonitacja w znacznym stopniu decyduje o rozmiarach i jakości produkcji rolniczej. Zróżnicowanie lokalnych warunków hydrogeologicznych, klimatycznych i roślinnych wpłynęło na wykształcenie poszczególnych typów i rodzajów gleb.
Największą przydatność rolniczą posiadają gleby brunatne i psudobielicowe, wytworzone z glin słabo spiaszczonych, z pyłów na glinach, częściowo na piaskach. Są to gleby klasy bonitacyjnej IIIa, IIIb i IVa występujące zwartym kompleksem na bardzo znacznym, dominującym obszarze gminy. Na piaskach strukturalnych i spiaszczonych glinach wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe klasy IVb, które występują w niewielkich, rozproszonych kompleksach, głównie w rejonie wsi Sierosław, Kiełczówka i Raciborowice. Pozostałe, peryferyjne tereny gminy zajmują gleby najsłabsze klas V i VI.
W dolinach rzek i obniżeniach występują gleby pochodzenia organicznego - torfowe oraz mułowo-torfowe, czarne ziemie, mady lekkie i bardzo lekkie, stanowiąc trwałe użytki zielone - łąki i pastwiska o bonitacji od klasy III do VI, z dominacją klasy IV.


Warunki klimatyczne

Obszar gminy charakteryzuje się typową dla centralnych obszarów Polski przejściowością klimatu. Przeważają w niej zachodnie i południowo-zachodnie kierunki wiatrów, z niewielkim zróżnicowaniem w zależności od pór roku. Rozkład temperatur jest typowy dla całego, nizinnego obszaru Polski. Suma opadów rocznych wynosi około 644 mm, a najwyższe opady przypadają na miesiące letnie. Długość okresu wegetacyjnego (liczba dni z temperaturą pow. 5°C) wynosi około 213. Lokalne warunki klimatu można scharakteryzować następująco:

  - dolina rzeki Moszczanki i Rakówki posiada szczególnie niekorzystne warunki klimatyczne (termiczne i wilgotnościowe), w związku z bardzo płytkim zaleganiem wód gruntownych i podmokłościami. Występuje tu duże prawdopodobieństwa zalegania przygruntowych przymrozków i mgieł, stagnacja chłodnego i wilgotnego powietrza, niedostateczne przewietrzanie oraz inwersje temperatury,
  - płaskie wysoczyzny morenowe i równiny sandrowe posiadając dobre warunki solarne, wietrzne i wilgotnościowe są predysponowane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
  - kompleksy leśne charakteryzujące się swoistymi warunkami klimatycznymi, niewielkimi wahaniami temperatury, znaczną zacisznością, podwyższoną wilgotnością – wpływają dodatnio na klimat terenów przyległych, podnosząc ich walory krajobrazowe i zdrowotne.


Lasy

Gmina Moszczenica należy do najmniej zalesionych obszarów w dawnym województwie piotrkowskim, w którym średni stopień lesistości wynosił 27,8%. Występujące tu lasy nie tworzą większych, zwartych kompleksów leśnych i są rozproszone na terenie całej gminy. Prawie wszystkie lasy na terenie gminy, z wyjątkiem kompleksów położonych w północnej części gminy, posiadają status lasów ochronnych. Lasy i grunty leśne zajmują 1376 ha, co stanowi zaledwie 12,38% ogólnej powierzchni gminy.

  Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
  MTI
  PGN
  SIP
  Noś Odblaski
  Locals
  ePuap
  odpady
  Oferty inwestycyjne
  w centrum kultury
  Adopcja
  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w moszczenicy
  GOK
  GOPS
  Gminna Biblioteka Publiczna
  ulks moszczenica
  86pdh
  Polski Związek Wędkarski
  <br><br>Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  <<   Styczeń   >>
  NiPoWtŚrCzPtSo
  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31

  MAPA SERWISU
  STATYSTYKA

  Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Moszczenicy - www.moszczenica.pl, Moszczenica, samorząd, województwo łódzkie, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, gmina, miasto Moszczenica, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Łódź, Piotrków, moszczenica, Radom