strona główna Biuletyn Informacji Publicznej Związek Powiatów Polskich polska wersja english version deutsch version
  × strona główna
Aktualności
Biuro Obsługi Mieszkańców
Informacje ze Starostwa
Od Mieszkańców
Dla przedsiębiorców
Obwieszczenia
Podatki i opłaty
Zatrudnienie
Zamówienia publiczne
Budżet
Rachunki bankowe
Kontakt z Urzędem
Władze Urzędu
Rada Gminy
Sołectwa
Rolnictwo
Jednostki OSP
Stawki podatku i opłaty
Plany i Programy
Regulaminy
Inwestycje
Jednostki oświatowe
Informacje oświatowe
Położenie
Historia
Instytucje
Firmy
Turystyka
Galeria
Wybory i referenda
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
elodzkie1
Fundusze Unijne
DROGA REKORAJ MOSZCZENICA
Inicjatywa
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce
Budowa Drogi Białkowice - Gazomia Nowa
Inne projekty
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy
Moszczenica
tel. +48 44 616-96-25
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
«Biuro Obsługi Mieszkańców»
Ankieta
Szanowni Państwo!

W Urzędzie Gminy w Moszczenicy dążymy do zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi naszych klientów i starannego wykonywania zadań publicznych oraz tworzenia warunków stałego rozwoju Gminy. W związku z tym zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety:

 1. Ankieta...

Państwa ocena, uwagi i wnioski pozwolą nam udoskonalić pracę Urzędu oraz poznać Państwa oczekiwania odnośnie obsługi Klienta.

Wójt Gminy Moszczenica
Referat Organizacyjny
 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób.
 4. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 5. Udzielenie informacji o przedsiębiorcach z Ewidencji Działalności Gospodarczej przed przekazaniem do CEIDG .
 6. Zobowiązanie do leczenia odwykowego.
 7. Udostępnienie kart osobowych.
 8. Przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Gminy Moszczenica wnioskującym o realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 9. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 10. Oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy.
 11. Petycje, postulaty i  inicjatywy mieszkańców.
 12. Zatwierdzenie podziału nieruchomości.
 13. Wydanie decyzji o rozgraniczaniu nieruchomości.
 14. Wydanie zaświadczenia o nietoczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym.
 15. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 16. Wydanie aktu własności ziemi.
 17. Wydanie umowy przekazania własności gospodarstwa rolnego.
 18. Sprzedaż nieruchomości.
  •  
Referat Prawny i Nadzoru
 1. Wydawanie dowodów osobistych.
 2. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.
 3. Zawarcie związku małżeńskiego w siedzibie USC i jego rejestracja.
 4. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i jego rejestracja.
 5. Zawarcie związku małżeńskiego poza USC.
 6. Rejestracja urodzeń.
 7. Rejestracja zgonów.
 8. Sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 9. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 10. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 11. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do UE.
 12. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do UE.
 13. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego.
 14. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 15. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 16. Zameldowanie na pobyt stały.
 17. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały.
 18. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.
 19. Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego.
 20. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP.
 21. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
 22. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 23. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 24. Nadawanie lub zmiana numeru PESEL
 25. Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego.
 26. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
Referat Finansowy
 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie odsetek za zwłokę, odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, od środków transportowych.
 3. Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.
 4. Zeznanie świadków – wliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 5. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa.
 6. Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 7. Zaświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa.
 8. Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.
 9. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.
 10. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu budowy lub modernizacji budynków inwentarskich oraz zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń służących do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.
 11. Zmiana wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych.
 12. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Referat Inwestycji i Rozwoju
 1. Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium.
 2. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki.
 3. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Zaświadczenie potwierdzające numer porządkowy nieruchomości.
 6. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.
 7. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu.
 8. Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.
Referat Gospodarki Komunalnej
 1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 3. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 4. Zezwolenie na lokalizacje reklamy w pasie drogowym.
 5. Uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.
 6. Lokalizacja/przebudowa zjazdu indywidualnego/publicznego.
 7. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
 8. Zezwolenie na awaryjne zajęcie pasa drogowego.
 9. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego.
 10. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.
 11. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków.
 12. Wyroby zawierające azbest.
 13. Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego.
 14. Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica.
 15. Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
 16. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 17. Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 18. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 19. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 20. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
 21. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 22. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Umowa dzierżawy.
 24. Zawarcie umowy najmu lokali użytkowych.
 25. Rezerwacja stanowiska handlowego na Targowisku Gminnym.
 26. Opłata adiacencka.
 27. Renta planistyczna.
Referat Edukacji
 1. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 3. Awans zawodowy nauczycieli.
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 5. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
MTI
PGN
SIP
Noś Odblaski
Locals
ePuap
odpady
Oferty inwestycyjne
w centrum kultury
Adopcja
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w moszczenicy
GOK
GOPS
Gminna Biblioteka Publiczna
ulks moszczenica
86pdh
Polski Związek Wędkarski
<br><br>Dziennik Ustaw
Monitor Polski

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Moszczenicy - www.moszczenica.pl, Moszczenica, samorząd, województwo łódzkie, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, gmina, miasto Moszczenica, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Łódź, Piotrków, moszczenica, Radom